2018-02-23

Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Starogard Gdański pod numerem 3 i posiada osobowość prawną.
 

Uchwała o powołaniu / statut:

  •  Uchwała Nr XXVII/288/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. AKT O UTWORZENIU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim,
  • Uchwała Nr XXVII/289/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
  • Uchwała Nr XLIII/418/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/289/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
  • Uchwała Nr LVI/488/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
  • Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim będący załącznikiem do Uchwały Nr XLIII/418/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. 


Przedmiot działalności:
Prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się